Opiskelemme suomea/Повелительное наклонение

Повелительное наклонение.

Повелительное наклонение обозначает побуждение к действию в виде приказа, просьбы, требования, пожелания и т.д.

Императиив 2л.единс.числ.

SINÄ IMPERATIIVI единс.числa

1.lukea-----Lue! Älä lue!

2.Viedä-----Vie! Älä vie!

3.mennä-----Mene! Älä mene!

4.avata-----Avaa! Älä avaa!

5.valita----Valitse! Älä valitse!


MONIKON IMPERATIIVI

Окончание monikon imperatiivi –kaa/-kää, которое присоединяется к основе инфинитива. В 4 И 5 типах глагола между основой инфин.и окончанием monikon.imper. появляется –t-(так называемая согласная основа инфинитива).

1.puhua------Puhukaa!

2.syödä------Syökää!

3.tulla---------Tulkaa!

4.avata------Avatkaa!

5.valita--------Valitkaa!

'''Tuokaa ruokalista!'''

Avatkaa suu!


NEGATIVIINEN MONIKON IMPERATIIVI

Alkää + infin.vartalo + - ko /-kö

В 4 и 5 типах глагола сохраняется –t-(так называемая согласная основа инфинитива)


1.puhua------Alkää puhuko!

2.syödä------Älkää syökö!

3.tulla--------Älkää tulko!

4.avata------Älkää avatko!

5.valita--------Älkää valitko!

Esimerkiksi -

Älä tallaa nurmikkoa!

Tehkää tämä työ!

Älkää lähtekö vielä!

Sanokaa nyt, mihin lähdette!

Huom! Аккузативное прямое дополнение(объект)при императиве выступает без оконч. –n-.

Во множ.ч.аккузатив совпадает с номинативом.

Sinä ostat kirjan. Osta kirja!

Avaamme ikkunan. Avataan ikkuna!